Tekst schept lezer

Wat zal een lezer bij dit alles opdoen, voor wie de in Kom Verder! geschetste wereld onbekend is, al kan het de wereld zijn geweest van nog maar een enkele gene­ratie terug in het eigen voorgeslacht? Zoals gezegd: een bevestiging van een bestaand beeld van een coming-of-age binnen een bedompte en begrenzende calvinistische omgeving is onvermijdelijk, maar de hartstocht en de literaire verbeeldingskracht van de auteur zijn te groot om het daarbij te laten.

Deze gedenkt en eert zijn vader, bij al diens beperkingen (zijn luiheid bij vlagen, zijn neiging tot teruggetrokkenheid, zijn patriarchale vanzelfsprekendheden), omdat hij met inzichten rekende die onze cultuur zo node mist: het belang van een leerschool van het geweten, rite en cultus als vormgeving voor het bewaren van het mysterie, het vasthouden aan het verschil tussen bevrijding en verlossing, het rekenen met een Geest die daar gaat waaien waar wij het niet meer in de hand hebben, en die dan vluchtig en luchtig een weg kan ba­nen van schepping naar ontstaan naar transformatie.

We mogen Freek de Jonge zeer dankbaar zijn voor dit geschenk.

Rinse Reeling Brouwer

In de Waagschaal – Tijdschrift voor cultuur, theologie en politiek